4.11.2009

Cuaresma 2009:Viernes Santo

mga kuha sa prusisyon noong Viernes Santo.
St.Clement Parish, Diocese of Antipolo.
Angono, Rizal
(paghuhubad kay hesus; "Truly, I say to you, today you will be
with me in Paradise.")
("I thirst."; "Woman, behold, your son!"; Señor de Lanzada; ina ng hapis)

(san nicodemo; san longino; san juan ebanghilista; san jose ng arimathea)

(santa veronica; santa potina ng samaria; santa maria ina ni juan marcos; santa susana)

(santa juana de cuza; santa maria jacobe)
(pagbaba kay hesus sa krus; mayor dolor; la pieta; banal na kamatayan ni jesus)
(la mentasyon; santo intiero)
(santo intiero; mater dolorosa)
listahan ng mga poon na sumama sa prusisyon:
1.paghuhubad kay hesus
2.pagpapako sa krus
3."Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise." (Luke 23:43)
4."Woman, behold, your son!" (John 19:25-27)
5."My God, My God, why have you forsaken me?" Matthew 27:46; Mark 15:34
6."I thirst." (John 19:28)
7.la experacion
8.Señor de Lanzada
9.san longino
10.pagbaba kay hesus sa krus
11.banal na kamatayan ni jesus
12.ina ng hapis
13.la pieta
14.mayor dolor
15.la mentasyon
16.paglilibing
17.san jose ng arimathea
18.san nicodemo
19.santa potina ng samaria
20.santa veronica
21.santa maria ina ni juan marcos
22.santa marta
23.santa maria betania
24.santa susana
25.santa juana de cuza
26.santa maria jacobe
27.santa maria salome
28.santa maria magdalena
29.san juan ebanghilista
30.santo intiero
31.mater dolorosa

No comments:

Post a Comment